menu

Responsible Disclosure

Bij Zenvoices vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Je bevindingen te mailen naar info@www.zenvoices.com. Versleutel je bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Kennis te nemen van uitgesloten inzendingen (zie onderaan deze pagina) en deze niet te rapporteren,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Ons responsible disclosure beleid is geen uitnodiging om ons netwerk en onze software uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Wij monitoren ons netwerk en software zelf.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Met dank aan Floor Terra voor zijn voorbeeldtekst op https://responsibledisclosure.nl

English version

At Zenvoices, we consider the security of our systems a top priority. But no matter how much effort we put into system security, there can still be vulnerabilities present.

If you discover a vulnerability, we would like to know about it so we can take steps to address it as quickly as possible. We would like to ask you to help us better protect our clients and our systems.

Please do the following:

 • E-mail your findings to info@www.zenvoices.com. Encrypt your findings to prevent this critical information from falling into the wrong hands,
 • Take note of our list inelligble submissions (see below) and don’t rereport them,
 • Do not take advantage of the vulnerability or problem you have discovered, for example by downloading more data than necessary to demonstrate the vulnerability or deleting or modifying other people’s data,
 • Do not reveal the problem to others until it has been resolved,
 • Do not use attacks on physical security, social engineering, distributed denial of service, spam or applications of third parties, and
 • Do provide sufficient information to reproduce the problem, so we will be able to resolve it as quickly as possible. Usually, the IP address or the URL of the affected system and a description of the vulnerability will be sufficient, but complex vulnerabilities may require further explanation.

Our responsible disclosure policy is no call to actively scan our network and our software for vulnerabilities. We monitor our network and software ourselves.

What we promise:

 • We will respond to your report within 3 business days with our evaluation of the report and an expected resolution date,
 • If you have followed the instructions above, we will not take any legal action against you in regard to the report,
 • We will handle your report with strict confidentiality, and not pass on your personal details to third parties without your permission,
 • We will keep you informed of the progress towards resolving the problem,
 • In the public information concerning the problem reported, we will give your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise), and
 • As a token of our gratitude for your assistance, we offer a reward for every report of a security problem that was not yet known to us. The amount of the reward will be determined based on the severity of the leak and the quality of the report.

We strive to resolve all problems as quickly as possible, and we would like to play an active role in the ultimate publication on the problem after it is resolved.

Thanks to Floor Terra’s example text on https://responsibledisclosure.nl

Ineligible submissions

These submissions are considered no/low risk or already reported. Note that this list might not be complete.

All targets

– Missing CAA DNS records
– CSRF vulnerabilities
– Brute force attacks on credentials
– Attempts to bypass (IP) rate limits

app.zenvoices.com

– No restrictions on upload formats/file types of files that are uploaded
– Intercepting and changing subscription/invoice payment requests
– Concerns towards password complexity
– Usage of urls as entity names (e.g. username or organisation name)
– Registering with usage of our company domain as email (@www.zenvoices.com)
– Sessions are not invalidated after password changes
– Changing user credentials (e.g. email address) does not require password verification
– Permission or features updates in the frontend take effect upon page reload
– Session hijacking by stealing cookies
– Concerns towards our request rate limits
– XSS attacks on entities (e.g. accounting system name, users and company name)

www.zenvoices.com

– Lacking security headers (such as x-frame-options against clickjacking)